12 April 2017 Public Conference: “Does Buddhism make you happy …?” by S.E. Nyari Tritul Rimpoche at Chu Sup Tsang Monastery, Ourense, Spain

2017年4月12日 S.E.那熱尺巨仁波切在西班牙奧倫賽曲水藏大學寺院的公開講座會講授:““佛教令你快樂嗎……?”

12 de abril 2017 Conferencia Pública: “¿Te hace feliz el budismo…?” por S.E.Nyari Tritul Rimpoché en Monasterio Chu Sup Tsang, Ourense, España Fundación Chu Sup Tsang

http://www.fundacionchusuptsang.org +34 988 401 412