17 & 18 April 2017 Teachings at Ganden Choeling El Escorial, Spain

2017年4月17-18日 在馬德里埃斯科里亞爾甘登曲林中心傳法

17 y 18 de abril 2017 Enseñanzas en Ganden Choeling El Escorial, España Fundación Chu Sup Tsang

http://www.fundacionchusuptsang.org +34 988 401 412